Kira Sözleşmesi
Genel

Kira Sözleşmesi

Kira sözleşmesi kişilerce en sık gereksinim duyulan sözleşme türlerindendir. Hemen hemen herkes gerek kiralayan olarak gerek kiraya veren olarak, yaşamının bir döneminde en az bir kez kira sözleşmesine ihtiyaç duymuş veya imza atmıştır. Kira sözleşmesi örneği şeklinde arama yaparak sözleşme örneğine ulaşmak ve kendisi için düzenlemek isteyen kişiler için belirtmek gerekir kir kapsamlı bir kira sözleşmesi hazırlanması için profesyonel bir destek almak önemlidir. Zira Gayrimenkul Hukukuna ve Borçlar Hukukuna hakim bir avukat nezaretinde hazırlanacak kira sözleşmesi, hak ve menfaatlerin korunması adına isabetli olur.

Kira Sözleşmesi Nedir?

Kira sözleşmesi uygulamada kullanılan adı ile kira kontratı; kiracı ve kiraya veren olmak üzere iki taraflı sözleşmedir. Sözleşmenin taraflarından kiraya veren, sözleşmeye konu edilen eşyayı kullanmak ve eşyadan yararlanmak yetkisini kiracıya devreder. Kiracı da kendisine devredilen bu yetkiye karşılık olarak bir bedel ödeme borcu altına gider. Genel hatları ile bu şekilde ifade edilebilen sözleşme, kira kontratı veya kira sözleşmesi olarak isimlendirilir. Bu tür sözleşmeler, belirli bir süre ihtiva edebileceği gibi belirsiz süreli olarak da hazırlanabilir.

Kira Sözleşmesinde Nelere Dikkat Edilmelidir?

İnternet üzerinden ya da ofis – kırtasiyelerden elde edilen kira sözleşmeleri kahir ekseriyetle yasa hükümlerinin tekrarından mürekkeptir. Yasada ifade edilen hükümlerin bir de kira kontratında yer alması taraflara büyük bir fayda sağlamaz. Sözleşme hazırlanırken dikkat edilmesi gereken en önemli nokta, tarafların karşılıklı olarak haklarını, borçlarını ve yükümlülüklerini açık, net ve kesin bir biçimde tespit etmesi ve bu hususlara aykırı davranılması halinde caydırıcı hükümlerin konulmasıdır. Bu anlamı ile hazırlanacak muntazam bir kira sözleşmesi ancak uzman kalemlerden yani profesyonel hukukçulardan alınacak yardım ile vücut bulabilir.

Bedelsiz Kira Sözleşmesi Yapılabilir Mi?

Kira sözleşmesinin esaslı unsurlarından birisi de ücret yani bedel unsurudur. Sözleşmede bedelin olmayışı, o sözleşmenin kira sözleşmesi olmadığı anlamına gelir. Genel kural bu şekildedir fakat belirli koşulların varlığı halinde istisna olmak kaydı ile bedelsiz kira kontratı da hazırlanabilir. Bu istisnai durum yani bedelsiz kira kontratı için gereken şartlar, Gelir Vergisi Kanunu ile öngörülmüştür. Yasada ifade edilen hükme göre bedelsiz kira sözleşmesi sadece torun, anne, baba, çocuk, nine, dede ve kardeşlere karşı düzenlenebilmektedir. Yasa koyucu sadece bu kişilerle sınırlandırmıştır. Bu itibarla harici kişilere karşı bu hükmün işletilebilmesi mümkün değildir. Yasada ifade edilen bir diğer şart ise kiralamanın yalnızca tek taşınmaz üzerinden tek bir kişiye karşı gerçekleştirilebileceğidir.

Kira Sözleşmesi

Alt Kira Sözleşmesi Nedir?

Türk Borçlar Kanununun 322. Maddesi ile hüküm altına alınan alt kira sözleşmesinde üç taraflı bir kira ilişkisi meydan gelir. Bu sözleşmenin tarafları;

  1. Asıl Kiraya Veren,
  2. Kiracı – Alt Kiraya Veren,
  3. Alt Kiracı,

Şeklindedir. Alt kira kontratında, asıl kiraya veren kişi ile kiracı arasında bulunan mevcut sözleşme üzerine bir yeni kira ilişkisi kurulur. Kurulan yeni kira ilişkisi, kiracı ile alt kiracı arasındadır. Kiracı ile alt kiracı arasında kurulan bu yeni kira sözleşmesi, alt kira sözleşmesi olarak ifade edilir. Alt kira ilişkisinde altı çizilmesi gereken nokta, asıl kiraya veren ile alt kiracı arasında hukuki bir ilişkinin bulunmamasıdır.

Asıl kira kontratında, alt kira hususunda bir yasak konulmuş ise bu durumda alt kira kontratı yapılması söz konusu değildir. Asıl kira sözleşmesinde bu şekilde bir yasak bulunmaması durumunda; kiralananın kiracı tarafından bir üçüncü kişiye tamamen ya da kısmen kiralanabilmesi mümkündür. Ancak yasa bu konuda bir sınır çizmiştir. Yasaya göre konut ve çatılı iş yeri kiraları için asıl kiraya veren rıza göstermedikçe alt kira ilişkisi kurulamaz.

Alt kiracı durumunda olan kiracı, kiralananı, sözleşmede ifade edilen amacı dışında kullanması yahut kiralanana zarar vermesi halinde asıl kiraya verene karşı sorumluluk kendisinde değil alt kiraya verendedir. Asıl kira kontratı süresi ile bağlantılı olan alt kira sözleşmesi süresi en fazla asıl sözleşmede ifade edilen süre kadardır. Asil kira ilişkisi sonlandığında alt kira ilişkisi de son bulacaktır.

1 Yıllık Kira Sözleşmesi Sona Erdiğinde Ne Olur?

Kira kontratının süresi belirli ise ve süre sonlandı ise bu durumda sözleşmenin sonlandığını düşünmek isabetli değildir. Zira sözleşmenin sonlanabilmesi adına öncesinde bir fesih bildirimi yapılması lazım gelir. Kiraya verenin tahliye talebi olmadığı ve feshi bildiriminde bulunulmadığı müddetçe söz konusu sözleşme hükmünü kaybetmez. Bu hususta ifade edilmesi gereken bir diğer nokta; kiraya verenin, herhangi haklı bir gerekçe bulunmadan sözleşmeyi sona erdiremeyeceğidir. Fesih bildiriminde bulunmak suretiyle söz konusu sözleşmeyi sonlandırma hakkı yalnızca kiracıya ait bir haktır.

Uygulamada, yanıtı sıkça merak edilen sorulardan birisi de, 1 yıllık süre için hazırlanan sözleşmede sürenin dolması ile ne olacağıdır. Süre sonunda eğer fesih bildiriminde bulunulmamış ise bu takdirde sözleşmenin aynı koşullar ile bir sene daha uzayacağını ifade etmek gerekir.

Kira Sözleşmesi

Kira Sözleşmesi Bitmeden Evden Çıkılabilir Mi?

Kiracı ile kiralayan arasında düzenlenen sözleşmede anlaşılan süre dolmadan evden çıkılabilir. Fakat bu durumda söz konusu gayrimenkulün yeniden kiralanabileceği makul süre boyunca kira bedeli ödenmelidir. Yasa koyucu, makul süre için net bir zaman dilimi ifade etmemiştir. Süre için yalnızca ortalama bir zaman dilimi kavramını kullanmıştır. Bu süre de yine kira kontratında ifade edilebilir. Sözleşmede ifade edilmedi ise tarafların sonradan bu konuda anlaşmaları da mümkündür. Her iki durumda mevcut değilse bu durumda mahkemeye müracaat edilmek ve bilirkişi raporu alınmak suretiyle makul süre tespit edilebilir. Yeni bir kiracı bulmak için gereken makul süre içinde yen kiracı bulunursa eski kiracının yükümlülükleri sonlanır.

Bir üst paragrafta kiracının, sözleşmede öngörülen süre dolmadan haklı bir gerekçe öne sürmeksizin feshi süreci ifade edilmiştir. Kiracının haklı bir gerekçe öne sürmesi, kira ilişkisinin çekilmesi mümkün olmayan bir duruma gelmesi halinde kiracı kanuni fesih süresine tabi kalarak bildirim suretiyle sözleşmeyi feshetme hakkına sahiptir Bu durum olağanüstü fesih olarak ifade edilir ve bu hususa dair mali sonuçlar mahkemece tespit edilir. Söz gelimi, bu şekilde tezahür eden bir olayda kiraya veren, alacak davası açabilir.

Sözleşmesiz Kiracı Çıkarılabilir Mi?

Kira sözleşmesi yazılı şekle tabi değildir. O halde yazılı bir sözleşmenin mevcut olmadığı durumda ne şekilde hareket edilmelidir, kiraya veren bu gibi durumlarda kiracıyı evden çıkarabilme hakkına sahip midir? Kiracı ve kiraya veren arasında yazılı bir kira kontratının mevcut olmaması, kiracının korunmasız olduğunu ifade etmez. Zira yasa koyucu, sözleşmenin bildirim ile feshini yalnızca kiracıya tanımıştır. Bu itibarla kiraya verenin kiracıyı evden çıkarmak istemesi halinde muhakkak tahliye davası açması gerekir. Ancak tahliye davasından çıkacak karara göre evden çıkarılabilir.

Kira sözleşmesi makalede de etraflıca izah edildiği üzere geniş, kapsamlı ve ayrıntılı bir konudur. Kira kontratı ve devamı süreçte meydana gelen işlem ve uyuşmazlıklarda hukuki destek almak hem kiracının hem de kiralayanın haklarını koruması açısından değerlidir.

Kaynak: https://leventsamgar.com/kira-sozlesmesi/

Windows güncellemeleri sonrası bazı ayarlarda değişiklik olabilmektedir. Lütfen konu içerisinde mevcut Windows sürümüyle uyumlu olmayan durumla karşılaştığınızda, bize yardımcı olmak için sorunla alakılı yorum bırakın.

Bu Yazının Bir Yorumu Var

  1. Avukat Fatih Tahancı Cevapla

    Kira sözleşmesi özellikle ülkede artan enflasyon ile birlikte artan ev fiyatları ve kira bedelleri sonucunda oldukça önemli bir yazı. Sayın meslektaşım oldukça önemli bir konuya parmak basmış. Teşekkür ederiz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

cricket çakmak cemre.com pp büyütme